สมาชิกสภา อบต.

นายถนอม คีมกระโทก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
089-2843092

นายถนอม แคลนกระโทก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
082-8747817

นายพลกฤต วงศ์ศักดา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
088-5828398

นายบุญส่ง ภาพกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 2
084-8290451

นายกิตติ กาจกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 3
065-4535997

นายทวีชัย สัตย์ธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 4
097-2656027

นายอนิรุทธ แก้วใหญ่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 5
087-2615822

นางเชื่อม แกล้มกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 6
080-2045892

นางสาวมนชยา ศิริปราชญ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 8
091-8322615

นายกอน กอบกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 11
089-8645719

นายอดิศักดิ์ พรรณา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 13
096-8033979