ศักยภาพในตำบล

 

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

 (1) คณะผู้บริหาร อบต.  จำนวน  4  คน  ดังนี้

1. จ่าสิบเอกบุญเยี่ยม หมั่นกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2. นายจุล ขวางกระโทก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  คนที่ 1
3. นายประกอบ พริ้งกระโทก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  คนที่ 2

             

(2) สมาชิกสภา อบต. จำนวน  19  คน  ดังนี้

1. นายกอน กอบกระโทก ประธานสภา อบต.
2. นายอนิรุทธ แก้วใหญ่ รองประธานสภา อบต.
3. นายจิตร โคลนกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
4. นายสุดธี ค้อนกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
5. นายกิตติ กาจกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
6. นายธานี กลิ่นเสาวคนธ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
7. นายทวีชัย สัตย์ธรรม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
8. นางล้อม  กลั่นกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
9. นายมานะ ครอบกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
10. นายสมชาย   ประกอบผล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
11. นางเชื่อม แกล้มกระโทก      สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
12. นางตุ๋ย พรางกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
13. นายสมพงษ์     แฝกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
14. นายเลิศ  ต่ำกระโทก  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
15. นายถนอม แคลนกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
16. นายอัด  หมู่เกษม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
17. นายถนอม คีมกระโทก    สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
18. นายสมพอ   อดิชัยกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
19. นายช่วย   สาคะเรศ    สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13

           

(3) เลขานุการสภา อบต.

  1. นายช่วย  สาคะเรศ  เลานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

(4) จำนวนบุคลากรปัจจุบัน ทั้งหมด  จำนวน  18 คน  แยกเป็น พนักงานส่วนตำบล  จำนวน  14  คน และพนักงานจ้าง จำนวน  4  คน  และส่วนราชการ  จำนวน  4  ส่วน  ดังนี้

  1. นางสาวอำนวย  จอกกระโทก ผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.8)

1.ตำแหน่งในสำนักงานปลัด  จำนวน  10 คน ดังนี้

พนักงานส่วนตำบล  จำนวน 6 คน

1. นางสาวทิพย์สุดา  หงวนไธสง หัวหน้าสำนักปลัด
2. ว่าง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นางสาวบุญล้อม หมื่นกระโทก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
4. นางสาวพรรณิภา พริ้งกระโทก นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
5. นางสาวมะปราง ฉิมผักแว่น     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
6. นายชัยยศ   พานอิ่มมะเริง     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง  จำนวน  3  คน

1. นางณัฏฐ์วรินท์   อ่อนตะวัน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2. นางสาวกัลยาณี   ขาวกระโทก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
3. นายวิโรจน์  เนาว์ขุนทด           พนักงานขับรถยนต์
       

 

2.ตำแหน่งในกองคลัง  จำนวน  5 คน ดังนี้

พนักงานส่วนตำบล  จำนวน  4  คน

1. นางสาวอำนวย จอกกระโทก         ผู้อำนวยการกองคลัง
2. นางสาวสุเนตร์  ครึบกระโทก นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
3. นางนภัสกรณ์ เลาสูงเนิน    นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
4. นายนิวัตฒน์ศักดิ์     โถทอง  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ

         
พนักงานจ้าง  จำนวน  1  คน

1. นางสาวเกศสุดา เกณฑ์กระโทก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


                                                                              

3.ตำแหน่งในกองช่าง  จำนวน 2 คน ดังนี้

1. นายธรรณพ  นิลสลับ  ผู้อำนวยการกองช่าง
2. นายทักษะธนา รำมะเริง นายช่างโยธาชำนาญงาน


  
4.ตำแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน 4 คน ดังนี้

พนักงานส่วนตำบล  จำนวน  2  คน

1. นางสาวอรัญญา  เรือนคง  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
2. นายอภิสิทธิ์ ไกรสุข   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

              
ครู  จำนวน  1  คน

1. นางนริศรา  แสไพศาล     ครู


พนักงานจ้าง  จำนวน  1  คน

1. นางวไลภรณ์ คีมกระโทก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                   

(5) ระดับการศึกษาของบุคลากร

ปริญญาโท       จำนวน  4  คน

ปริญญาตรี       จำนวน  12  คน

อนุปริญญา/ปวช./ปวส.   จำนวน  3  คน

มัธยมศึกษา       จำนวน  2  คน

 

 

(6) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ 2561  เป็นเงิน  26,769,905.86 บาท

- รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง  2,041,120.44  บาท

- รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้  14,355,033.42  บาท

- เงินอุดหนุนรัฐบาลทั่วไป  10,373,752.00  บาท

เครื่องมืออุปกรณ์ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก  มีเครื่องมือและอุปกรณ์ ดังนี้

- รถยนต์ จำนวน 2 คัน
- รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน
- รถยนต์บรรทุก จำนวน 1 คัน
- เรือพายพลาสติก จำนวน 2 ลำ พาย 4 อัน
- เรือทองแบบ แบบไฟเบอกลาส จำนวน 2 ลำ
- เครื่องพิมพ์ดีด  ขนาดแคร่ 18 ชนิดภาษาไทย จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15 เครื่อง
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 3 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง
- เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง
- เครื่องสูบน้ำ  จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง
- จอรับภาพขาตั้ง 16-100” TR VERTEX      
- เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 12-VPL-ES2 LCD PROJECTOR SONY      
- เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด
- กล้องถ่ายรูปอัตโนมัติ      
- กล้องวิดีโอ LCD ยี่ห้อ SONY      
- เครื่องรับโทรทัศน์สี 21” จำนวน 3 เครื่อง
- โทรทัศน์สี LED  ขนาด 40 นิ้ว  จำนวน 1 เครื่อง
ฯลฯ