คณะผู้บริหาร


จ่าสิบเอก บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
090-8307718

นายจุล ขวางกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก คนที่ 1
086-2570045

นายประกอบ พริ้งกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก คนที่ 2
081-9977563นางสาวกัลยาณี ขาวกระโทก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
092-3546942