สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ทำเลที่ตั้งตำบล  ตำบลกระโทกเป็น 1 ใน 10 ตำบลในเขตอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง 4 ส่วน คือ เทศบาลตำบลโชคชัย, อบต.โชคชัย, ตำบลท่าลาดขาว, ตำบลท่าเยี่ยมดังนี้

ทิศเหนือ จรด  ตำบลโชคชัย
ทิศตะวันออก จรด ตำบลท่าเยี่ยม
ทิศตะวันตก จรด ตำบลพลับพลา
ทิศใต้ จรด  ตำบลทุ่งอรุณ

โดยตำบลกระโทก อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศใต้เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

เขตปกครอง  รวม 13 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านศรีพุทธา ผู้ปกครอง นายทรงกริช เกณฑ์กระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านหนองคล้า ผู้ปกครอง นายเลิศ แปะกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านดอนใหญ่ ผู้ปกครอง นายบุญธรรม ขาวกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านโคกกระสังข์ ผู้ปกครอง นายกำธร ทองเกิด กำนัน
หมู่ที่ 5 บ้านพะโค ผู้ปกครอง นายก้องภพ คำสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์เงิน ผู้ปกครอง นายสมหวัง นามกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ทอง ผู้ปกครอง นายมีศักดิ์ อารยะธรรมานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านชะอม ผู้ปกครอง นายแถม เกณฑ์กระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านโบสถ์ ผู้ปกครอง นายชำนาญ คลุกกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ ผู้ปกครอง นายชัยวัฒน์ ขวางกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านปรางค์พะโค ผู้ปกครอง นางสาวนิภาพร ใยกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 12 บ้านหมี่ ผู้ปกครอง นางสาวสมพร แมนเมธี ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้านคลองท่าแร่ ผู้ปกครอง นายฉลวย ต้องกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก จำนวน 10 หมู่บ้าน

1.จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,5,10,11

- หมู่ที่ 2 บ้านหนองคล้า
- หมู่ที่ 3 บ้านดอนใหญ่
- หมู่ที่ 5 บ้านพะโค
- หมู่ที่ 10 บ้านใหม่
- หมู่ที่ 11 บ้านปรางค์พะโค

2.จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. บางส่วน 5 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 4,6,8,9,13

- หมู่ที่ 4 บ้านโคกกระสังข์
- หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์เงิน
- หมู่ที่ 8 บ้านชะอม
- หมู่ที่ 9 บ้านโบสถ์
- หมู่ที่ 13 บ้านคลองท่าแร่

3.จำนวนหมู่บ้านนอกเขต อบต. 3 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1,7,12 

- หมู่ที่ 1 บ้านศรีพุทธา
- หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ทอง
- หมู่ที่ 12 บ้านหมี่

4.ท้องถิ่นอื่นในตำบล จำนวนเทศบาล 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลโชคชัย

เนื้อที่   ตำบลกระโทก มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 25,625 ไร่ หรือ 41 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ประมาณ 18,750 ไร่ หรือ 30 ตร.กม.


ประชากร

จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ประชากร ทั้งสิ้น 3,824 คน แยกเป็นชาย 1,816 คน หญิง 2,008 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 128 คน / ตารางกิโลเมตร มีจำนวนครัวเรือนประมาณ 1,355 ครัวเรือน   

การศาสนา  
ประชาชนในตำบลกระโทก จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 3 แห่ง คือ
 1. วัดโบสถ์คงคาล้อม ตั้งอยู่ที่ บ้านชะอม หมู่ที่ 8
 2. วัดปรางค์พะโค ตั้งอยู่ที่ บ้านพะโค หมู่ที่ 5
 3. วัดบ้านดอนใหญ่ ตั้งอยู่ที่ บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 3

ระบบสาธารณูปโภค

1. การโทรคมนาคม
- สถานีขายสัญญาณโทรคมนาคม จำนวน 1 แห่ง
- ตู้โทรศัพท์ จำนวน 7 ตู้

2. การไฟฟ้า
   เขตตำบลกระโทก เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนทำให้ประชาชนมีสิ่งอำนวยความสะดวก คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน

3. ระบบประปา
   ประชาชนในตำบลกระโทก ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอโชคชัย เป็น จำนวนประมาณ 750 ครัวเรือน และอีกบางส่วนได้รับการบริการจากการประปาหมู่บ้าน การศึกษา ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก มีโรงเรียนในพื้น 2 แห่ง และ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือ
   1. โรงเรียนวัดพะโค
   2. โรงเรียนบ้านดอน
   3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลกระโทก มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนประมาณ 80 คน 

 

เส้นทางคมนาคม

การคมนาคมของตำบลกระโทก มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 2071 โชคชัย - ครบุรี และทางหลวงหมายเลข 2072 ถนนโชคชัย - ปักธงชัย ตัดผ่าน มีการจราจรหนาแน่นไม่ต่ำกว่าวันละ 1,000 คัน
   การคมนาคมภายในตำบล/หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้นประมาณ 16,161 ตารางเมตร แยกเป็น
   - ถนนสัญจรไปมาสะดวก จำนวน 14,161 ตารางเมตร คิดเป็น 87.62%
   - ถนนสัญจรไปมาไม่สะดวก จำนวน 2,000 ตารางเมตร คิดเป็น 12.37%

กระบวนการบริหารงานบุคคล ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

(1) คณะผู้บริหาร อบต. จำนวน 4 คน คือ
1. จ.ส.อ.บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
2. นายจุล ขวางกระโทก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 1
3. นายประกอบ พริ้งกระโทก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ 2
       
(2) สมาชิกสภา อบต. จำนวน 18 คน คือ
1. นายกอน กอบกระโทก ประธานสภา อบต.
2. นายอนิรุทธ แก้วใหญ่ รองประธานสภา อบต.
3. นายจิตร โคลนกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
4. นายสุดธี ค้อนกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
5. นายธานี กลิ่นเสาวคนธ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
6. นายกิตติ กาจกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
7. นายทวีชัย สัตย์ธรรม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
8. นางล้อม กลั่นกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
9. นายมานะ ครอบกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
10. นายสมชาย ประกอบผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
11. นางเชื่อม แกล้มกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
12. นางตุ๋ย พรางกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
13. นายสมพงษ์ แฝกกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
14. นายถนอม แคลนกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
15. นายเลิศ ต่ำกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
16. นายอัด หมู่เกษม สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
17. นายถนอม คีมกระโทก สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
18. นายสมพอ อดิชัยกุล สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
19. นายช่วย สาคะเรศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
       

 

(3) เลขานุการสภา อบต.
1. นายสุรศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ปลัด อบต.
(4) จำนวนบุคลากรปัจจุบัน ทั้งหมดจำนวน 21 คน แยกเป็น พนักงานส่วนตำบล จำนวน 15 คน และพนักงานจ้าง จำนวน 6 คน              และส่วนราชการ จำนวน 4 ส่วน ดังนี้
1. นายสุรศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงาน อบต. 8)
1. ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 คน ดังนี้
1. นางสาวทิพย์สุดา หงวนไธสง หัวหน้าสำนักปลัด 
พนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 คน
2. นางวิไลวรรณ ขันนะรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
3. นางสาวบุญล้อม หมื่นกระโทก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
4. นางสาวพรรณิภา พริ้งกระโทก นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
5. นางสาวมะปราง ฉิมผักแว่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 6.    นายชัยยศ                      พานอิ่มมะเริง                    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

  พนักงานจ้าง จำนวน 4 คน

1. นางณัฏฐ์วรินท์ อ่อนตะวัน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2. นางสาวกัลยาณี ขาวกระโทก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
3. นายวิโรจน์ เนาว์ขุนทด พนักงานขับรถยต์
4. นางเขียม ม่วมกระโทก คนงานทั่วไป
2. ตำแหน่งในกองคลัง จำนวน 4 คน ดังนี้
พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 คน  
1. นางสาวอำนวย จอกกระโทก ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7)
2. นางสาวอรสา แจ่มจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
3. นางนภัสกรณ์ เลาสูงเนิน นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
4. สิบเอกเสฎฐวุฒิ ดับทุกข์รัฎฐ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
พนักงานจ้้าง  จำนวน  1  คน  
1. นางสาวเกศสุดา  เกณฑ์กระโทก  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
3. ตำแหน่งในกองช่างจำนวน 2 คน ดังนี้
พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 คน
1. นายธรรณพ นิลสลับ ผู้อำนวยการกองช่าง
2. นายทักษะธนา รำมะเริง นายช่างโยธาชำนาญงาน
พนักงานจ้าง จำนวน - คน
       
4. ตำแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 3 คน ดังนี้
1. นางสาวทิพย์สุดา หงวนไธสง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรมม
พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1 คน
1. นางนริศรา แสไพศาล ครู 
2. นายอภิสิทธิ์ ไกรสุข นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
พนักงานจ้าง จำนวน 1 คน
1. นางวไลภรณ์ แสไพศาล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
       
(5) ระดับการศึกษาของบุคลากร
ปริญญาโท จำนวน 4 คน  
ปริญญาตรี จำนวน 12 คน  
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา จำนวน 5 คน  

 

(6) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นจำนวน 26,769,905.86 บาท

- รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 2,041,120.44 บาท
- รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้ 14,355,033.42 บาท
- เงินอุดหนุนรัฐบาลทั่วไป 10,373,752.00 บาท

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“นำการศึกษา พัฒนาอาชีพ เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมวัฒนธรรม นำเที่ยวปรางค์พะโค ”

 

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเสริมของท้องถิ่น
3. สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์
4. ส่งเสริมให้เป็นตำบลสุขภาพดี 10 ตัวชี้วัด
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
8. บรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
9. สนับสนุนการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น