ประวัติความเป็นมา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก  ได้รับการประกาศจัดตั้งจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  19  มกราคม  2539  ตั้งอยู่เลขที่ 146 หมู่ที่ 5 บ้านพะโค  ถนนโชคชัย - คุรบรี  ตำบลกระโทก  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ตอนกลางของอำเภอโชคชัยและมีระยะห่างจากตัวอำเภอโชคชัยประมาณ  5  กิโลเมตร  และมีระยะห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  ประมาณ  30 กิโลเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก  มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลโชคชัย     อำเภอโชคชัย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท่าเยี่ยม    อำเภอโชคชัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลพลับพลา  อำเภอโชคชัย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลทุ่งอรุ่ณ    อำเภอโชคชัย

  
เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก  มีเนื้อที่ทั้งหมด  30  ตารางกิโลเมตร  หรือ 13,750 ไร่