หน่วยตรวจสอบภายใน

ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ