กองคลัง

นางสาวอำนวย จอกกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
0819773450

นางสาวสุเนตร์ ครึบกระโทก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
0636262591

ว่าง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
044-000371

นางกุลธิดา พุ่มพวง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
061-0289051

นายนิวัตฒ์ศักดิ์ โถทอง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
0831290711

นางสาวเกศสุดา เกณฑ์กระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
0813215451

นางสาวบุศรินทร์ ขาวกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
098-5865110