กองคลัง

นางสาวอำนวย จอกกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
081-9773450

นางสาวสุเนตร์ ครึบกระโทก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
063-6262591

ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นายนิวัตฒ์ศักดิ์ โถทอง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
083-1290711

นางสาวเกศสุดา เกณฑ์กระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
081-3215451

ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
044-000371