สำนักปลัด อบต.

นางสาวทิพย์สุดา หงวนไธสง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
097-3221967

นางสาวบุญล้อม หมื่นกระโทก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
086-6576365

นายธีรวัฒน์ ปัญญาแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
063-7734332

นางสาวพรรณิภา พริ้งกระโทก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
080-1851814

นางสาวมะปราง ฉิมผักแว่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
061-0967735

พ.จ.อ.บรรลือ จำนงดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
083-4668677

นางณัฏฐ์วรินท์ อ่อนตะวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
084-2976634

นายวิโรจน์ เนาว์ขุนทด
พนักงานขับรถยนต์
091-3341584

ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


ว่าง
คนงาน


ว่าง
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกขยะ)
044-000371