องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก


รายงานสถานะการเงิน-การคลัง
  | 1 | 2   ต่อไป 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 62
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 61
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปรายจ่ายแยกตาม สำนักงาน กอง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


รายงานการรับ- จ่าย 6 เดือนแรก 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


รายงานงบประจำปี 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย หน้า 3
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย หน้า 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


งบแสดงฐานะการเงิน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง