องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก


คณะผู้บริหาร


จ่าสิบเอก บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก


นายจุล ขวางกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก คนที่ 1


นายประกอบ พริ้งกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก คนที่ 2