สมาชิกสภา อบต.

นายกอน กอบกระโทก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
089-8645719

นายอนิรุทธ แก้วใหญ่
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
087-2615822

นายช่วย สาคะเรศ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
085-5812694

นายจิตร โคลนกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 2
098-1810232

นายสุดธี ค้อนกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 2
093-4957841

นายกิตติ กาจกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 3
065-4535997

นายธานี กลิ่นเสาวคนธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 3
082-6508459

นายทวีชัย สัตย์ธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 4
097-2656027

นางล้อม กลั่นกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 4
084-1795926

นายมานะ ครอบกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 5
090-8256126

นายสมชาย ประกอบผล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 6
084-4703654

นางเชื่อม แกล้มกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 6
080-2045892

นางตุ๋ย พรางกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 8
087-9577365

นายสมพงษ์ แฝกกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 8
0942653986

นายถนอม แคลนกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 9
082-8747817

นายเลิศ ต่ำกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 9


นายถนอม คีมกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 10
089-2843092

นายอัด หมู่เกษม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 10
089-5809551

นายสมพอ อดิชัยกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 11
087-0697361

นายช่วย สาคะเรศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 13
085-5812694

ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 13