องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก


สมาชิกสภา อบต.


นายกอน กอบกระโทก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก


นายอนิรุทธ แก้วใหญ่
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก


นายสุรศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก


นายจิตร โคลนกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 2


นายสุดธี ค้อนกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 2


นายกิตติ กาจกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 3


นายธานี กลิ่นเสาวคนธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 3


นายทวีชัย สัตย์ธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 4


นางล้อม กลั่นกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 4


นายมานะ ครอบกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 5


นายสมชาย ประกอบผล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 6


นางเชื่อม แกล้มกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 6


นางตุ๋ย พรางกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 8


นายสมพงษ์ แฝกกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 8


นายถนอม แคลนกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 9


นายเลิศ ต่ำกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 9


นายถนอม คีมกระโทก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 10


นายอัด หมู่เกษม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 10


นายสมพอ อดิชัยกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 11


นายช่วย สาคะเรศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 13


ว่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก หมู่ที่ 13