สำนักปลัด อบต.

นางสาวทิพย์สุดา หงวนไธสง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
097-3231967

นางสาวบุญล้อม หมื่นกระโทก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
085-6576365

ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.


นางสาวพรรณิภา พริ้งกระโทก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
080-1851814

นางสาวมะปราง ฉิมผักแว่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
061-0967735

นายชัยยศ พานอิ่มมะเริง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
086-2499109

นางณัฏฐ์วรินท์ อ่อนตะวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
084-2976634

นายวิโรจน์ เนาว์ขุนทด
พนักงานขับรถยนต์
091-3341584

ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร


ว่าง
คนงาน