องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก


สำนักปลัด


นางสาวทิพย์สุดา หงวนไธสง
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางวิไลวรรณ ขันนะรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวบุญล้อม หมื่นกระโทก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวพรรณิภา พริ้งกระโทก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวมะปราง ฉิมผักแว่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายชัยยศ พานอิ่มมะเริง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางณัฏฐ์วรินท์ อ่อนตะวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวิโรจน์ เนาว์ขุนทด
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวกัลยาณี ขาวกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร


นางเขียม ม่วมกระโทก
คนงานทั่วไป