องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก


หัวหน้าส่วนราชการ


นายสุรศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นางสาวทิพย์สุดา หงวนไธสง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาวอำนวย จอกกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นายธรรณพ นิลสลับ
ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นางสาวทิพย์สุดา หงวนไธสง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม