องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก


กองการศึกษา


นางสาวทิพย์สุดา หงวนไธสง
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายอภิสิทธิ์ ไกรสุข
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางนริศรา แสไพศาล
ครู


นางวไลภรณ์ คีมกระโทก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก