กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอรัญญา เรือนคง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
090-2571498

นายอภิสิทธิ์ ไกรสุข
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
063-3515564

นางนริศรา แสไพศาล
ครู
089-5819060

นางวไลภรณ์ คีมกระโทก
ผู้ดูแลเด็ก
092-5315959