องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก


กองคลัง


นางสาวอำนวย จอกกระโทก
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นางสาวอรสา แจ่มจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางนภัสกรณ์ เลาสูงเนิน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


สิบเอกเสฎฐวุฒิ ดับทุกข์รัฎฐ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางสาวเกศสุดา เกณฑ์กระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ