ประกาศ - คำสั่ง
คำสั่งแต่งตั้งจัดตั้ังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/เจ้าหน้าที่

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก    

13 มิ.ย. 62 844