องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก


กิจการสภา/รายงานการประชุม

ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.กระโทก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558เอกสารที่เกี่ยวข้อง