องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก


รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือนเอกสารที่เกี่ยวข้อง