องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  | 1 | 2 | 3   ต่อไป รายละเอียดคำแถลงปีงบ62
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
รายงานประมาณการรายรับปีงบ62
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


รายงานประมาณการรายจ่ายปีงบ62
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


บันทึกหลักการและเหตุผลปีงบ62
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


คำแถลงรายรับปีงบ62
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


คำแถลงรายจ่ายปีงบ62
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดประมาณการรายจ่าย
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


รายละเอียดประมาณการรายรับ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


คำแถลงงบประมาณ รายจ่าย
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


คำแถลงงบประมาณ รายได้
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คำแถลงงบประมาณต่อสภาท้องถิ่น
เอกสารที่เกี่ยวข้อง