องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก


แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี/สามปี
  | 1 | 2   ต่อไป 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แผนสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แผนพัฒนาสามปี ส่วนที่ 4
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แผนพัฒนาสามปี ส่วนที่ 3
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แผนพัฒนาสามปี ส่วนที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง