องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก


รายงานติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
  | 1   
แผนตรวจสอบภายใน62
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แผนควบคุมภายใน 62
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


การควบคุมภายใน ปี 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง