องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  | 1   


สรุปข้อมูลร้องทุกข์ ปี 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง