องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก


คู่มือการปฏิบัติงาน
  | 1   
คู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรการ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธ.ค.61
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

คู่มือการใช้งาน E-plannacc
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


วันลาพนักงานท้องถิ่น
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

คู่มือสำหรับประชาชน อบต.กระโทก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คู่มือการจัดเก็บรายได้ พศ.2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


คู่มือการดำเนินการจัดกิจกรรม 5ส
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง