องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก


การลดขั้นตอนกระบวนงาน
  | 1   
คำสั่งมอบอำนาจนายกให้ปลัด 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แผนผังการลดขั้นตอน ประจำปี 2562
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  คำสั่งมอบอำนาจนายกให้ปลัด 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


แผนผังการลดขั้นตอน 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ประกาศลดขั้นตอนกระบวนงาน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง