องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

ข้อมูลประชากร

 

ประชากร      จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก ประชากร ทั้งสิ้น 3,824 คน แยกเป็นชาย 1,816 คน หญิง 2,008 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 128 คน / ตารางกิโลเมตร มีจำนวนครัวเรือนประมาณ 1,355 ครัวเรือน     

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน)
0 กระโทก 1 12 10 22
2 หนองคล้า 139 206 216 422
3 ดอนใหญ่ 171 280 332 612
4 โคกกระสังข์ 26 35 42 77
5 พะโค 150 218 266 484
6 โพธิ์เงิน 36 67 74 141
8 ชะอม 17 24 24 48
9 โบสถ์ 179 300 329 629
10 ใหม่ 188 337 349 686
11 ปรางค์พะโค 423 291 318 609
13 คลองท่าแร่ 25 46 48 94
รวม 1,355 1,816 2,008 3,824

 

ประเภทประชากร หญิง ชาย หมายเหตุ
จำนวนประชากรเยาวชน 411  คน 367  คน อายุต่ำกว่า 18 ปี
จำนวนประชากร 1,152  คน 1,275  คน อายุ 18-60 ปี
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 259  คน